BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie z siedzibą przy ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda, tel: 89 646 58 91, e-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl

2. W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Jacek Pietrzyk; kontakt: tel. 89 642 94 30.

3. Cel przetwarzania danych: wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych przepisami prawa. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust.1 lit.c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 ze zm.), Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.).
W innych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda (art. 6 ust.1a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba, że nasza placówka pozyska na to odpowiednią zgodę.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w ust. 3 dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach na podstawie odpowiednich przepisów prawa albo umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom wskazanym przez opiekunów prawnych.

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji oraz przez 50 lat od zakończenia nauki.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, oraz przenoszenia dostarczonych danych.

8. Każda osoba, której dane dotyczą, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2014-02-24 23:18 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-02-24 23:18 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2022-10-12 09:12 Osoba modyfikująca : Administrator