BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
ul. Pieniężnego 30a
14-100 Ostróda

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. finansowych  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie informuje, że w wyniku zakończenia procedury wyboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Nowicka.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia wymogi formalne i  merytoryczne określone w ogłoszeniu o naborze. Z analizy dokumentów i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wynika, że kandydatka posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonywania obowiązków na ww. stanowisku.

Ostróda, 19.07.2021 r.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze specjalista ds. finansowych w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej

Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U.2019.1282 z dnia 2019.07.11)

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. ARMII KRAJOWEJ
W OSTRÓDZIE
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

SPECJALISTA ds. finansowych
w Szkole Podstawowej n1 im. Armii Krajowej

I. Wymagania konieczne (niezbędne):

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna  zdolność  do  czynności  prawnych  oraz  korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe, preferowane: wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości budżetowej
  i finansów publicznych;
 5. co najmniej 4 letni staż pracy;
 6. nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy
  o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 2. znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. znajomość ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 4. znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej i dyscypliny finansów publicznych,
 5. znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego, znajomość podstaw prawnych ZFŚS i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
 6. znajomość i umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programach finansowo-księgowych, płacowych, sprawozdawczych, bankowych, programie Płatnik (mile widziana znajomość programów Vulcan - płace, księgowość Optivum),
 7. gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 8. sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
 3. Naliczanie i sporządzenie listy płac wynagrodzeń pracowników szkoły i prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z płacami, rozliczeniem z ZUS i Urzędem Skarbowym,
 4. Naliczanie i sporządzenie list płac za godziny ponadwymiarowe nauczycieli,
 5. Naliczanie i sporządzanie listy płac oraz wykazu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („13”)
 6. Przedkładanie do podpisu dyrektorowi, głównemu księgowemu list płac oraz innych dokumentów dotyczących operacji finansowych przez siebie sporządzonych,
 7. Sporządzanie „miesięcznych odcinków” z wynagrodzenia za pracę wraz z dokonanymi potrąceniami ustawowymi, obowiązkowymi i dobrowolnymi oraz przekazywanie ich pracownikom na ich żądanie,
 8. Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora ds. dostępności,
 9. Prowadzenie dokumentacji RODO,
 10. Prowadzenie ewidencji obowiązku szkolnego,
 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z grantami na zajęcia pozalekcyjne,
 12. Nadzór nad organizacją wypoczynku uczniów szkoły,
 13. Wydawanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenia ich rejestru,
 14. Przygotowanie i rozliczanie zamówienia na stroje szkolne,
 15. Sporządzanie umów dotyczących wynajmu hali, kontrola grafiku wynajmu hali,
 16. Poszukiwanie źródeł finansowania zadań wskazanych przez dyrektora szkoły, sporządzanie wniosków aplikacyjnych oraz zarzadzanie lub nadzór nad projektami realizowanymi w szkole,
 17. Opracowywanie części danych statystycznych,
 18. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji specjalisty ds. finansowych.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

2. Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej, ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV),
 3. kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia
  i kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe – świadectw pracy, jeżeli stosunek pracy trwa nadal – zaświadczenie o zatrudnieniu,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności - braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku specjalisty ds. finansowych
 9. w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów,
 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku załączonym do ogłoszenia o naborze.

Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Kserokopie dokumentów muszą być poświadczone przez kandydata „za zgodność z oryginałem”, 
a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

VI. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu czerwcu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wynosił mniej niż 6%.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Termin: 2 lipca 2021 – 12 lipca 2021

2. Sposób:

 1. wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej
  w Ostródzie" w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie lub przekazać korespondencyjnie
  (decyduje data wpływu oferty do szkoły) na adres: Szkoła Podstawowa nr 1  im. Armii Krajowej w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30a, 14 –100 Ostróda
 1. oferty, które wpłyną do szkoły niekompletne lub zostaną złożone po w/w terminie – nie będą rozpatrywane,
 2. nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

VIII. Powiadomienie kandydatów o przeprowadzeniu naboru:

 1. Etap I - ocena formalna dokumentów, wyłonienie osób do II etapu rekrutacji, tj. oceny merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej,
 1. lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu będzie do wglądu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, ponadto kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu dalszego postępowania konkursowego,
 1. Etap II– ocena merytoryczna złożonych dokumentów i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.
 2. Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie https://sp1ostroda.nowybip.pl oraz na tablicy informacyjnej w Szkole Podstawowej
  nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.
 3. Postępowanie z dokumentami złożonymi przez kandydatów:
 1. dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,
 2. dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną
  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, a następnie przekazane do zakładowej składnicy akt,
 3. dokumenty pozostałych osób będą zwracane na wniosek i odbierane osobiście przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem przez okres trzech miesięcy od momentu ogłoszenia wyników naboru, po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Dodatkowych informacji udziela się pod numerem tel. (89) 646-58-91.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. O terminie i miejscu przeprowadzania postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

/-/ Agnieszka Jankowska Dyrektor Szkoły

Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Ostróda, dn. 01 lipca 2021 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA REKRUTACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr1 im. Armii Krajowej w Ostródzie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, Panią Agnieszkę Jankowską.; 14-100 Ostróda, ul. Pieniężnego 30a, tel. 89 646 58 91, e-mail: sekretariat@sp1.ostroda.pl
 2. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, P. Jacek Pietrzyk, z którym można się skontaktować pod nr tel. 89 642 94 30;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy;
 2. realizacji przyszłych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 a będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, natomiast dane osobowe przetwarzane dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 b będą przechowywane do czasu zakończenia przyszłych procesów rekrutacji  jednak nie dłużej niż 6 miesięcy;
 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. podanie przez Panią/ Pana danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w pkt. 3 jest dobrowolne i jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, bądź w przyszłych procesach rekrutacji, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji, bądź
  w przyszłych procesach rekrutacji;
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się
  z taką automatycznie podejmowaną decyzją

 

………......………………………….
              (Miejscowość, data)
                               

………………………………………

(Imię i nazwisko)

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………

      (adres do korespondencji)

 

Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
w ramach naboru na stanowisko specjalista ds. finansowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w procesie rekrutacji na stanowisko specjalista ds. finansowych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

……..………………………..................................…

                                                                                                                                  (podpis kandydata)

Data stworzenia : 2014-03-04 09:21 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-04 09:21 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-19 14:30 Osoba modyfikująca : Administrator