BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ W OSTRÓDZIE

§ 1.
1. Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej będącej w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.

§ 2.
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:
a)uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
b) Wglądu do dokumentów urzędowych
2. Udostępnieniu podlega informacja publiczna o:
a) statusie prawnym lub formie prawnej;
b) przedmiocie działalności i kompetencjach;
c) sposobach przyjmowania i załatwiania spraw;
d) majątku i finansach;
e) naborze kandydatów na wolna stanowiska.
3. Nie udziela się dostępu do:
a) informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
b)informacji niejawnych;
c)informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
d)informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;
e)informacji stanowiących tajemnicę skarbową lub statystyczną;

§ 3.
1. Udostępnianie informacji publicznej, znajdującej się w posiadaniu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie następuje poprzez:
a) ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie;
b) udostępnianie w formie pisemnej lub ustnej na pisemny wniosek zainteresowanego
c) udostępnianie w formie ustnej bez pisemnego wniosku;
d) wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych w placówce.
2.Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

§ 4.
1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być składane osobiście u Dyrektora szkoły, listownie lub przy pomocy poczty elektronicznej
2.Wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy instytucji oraz adresu wnioskodawcy pozostawia się bez rozpoznania.
3.Wpływające wnioski rejestruje się w Rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej znajdujący się w sekretariacie szkoły.

§ 5.
1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się „ bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu.
2.W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie. Jeżeli nie jest możliwe niezwłoczne udzielenie odpowiedzi, wnioskodawcę poucza się o możliwości złożenia prze niego wniosku pisemnego.
3.Informacje udostępniane są w sposób i formie wskazanej we wniosku.
4.Jeżeli informacja publiczna nie może być z przyczyn technicznych udostępniona w  sposób  lub  w  formie określonych  w  ust.1,  organ  w  terminie  14  dni  informuje  wnioskodawcę  o  przyczynach  braku  możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem z jednoczesnym wskazaniem innej formy lub sposobu. Jeżeli wnioskodawca  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  powiadomienia  o  możliwych  sposobach  i  formach udostępnienia informacji nie złoży pisemnego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postepowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.
5.W przypadku niemożności załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, organ rozpatrujący wniosek informuje pisemnie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i o terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
6.W przypadku, gdy wnioskodawca zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, które nie zostaną  zakwalifikowane  jako  informacje  publiczne  lub  gdy  szkoła  takich  informacji  nie  posiada,  Dyrektor powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępniania informacji, a  więc  nie  stosuje  się  formy  decyzji  administracyjnej.  Wnioskodawcę  informuje  się  w  zwykłej  formie korespondencyjnej.
7.Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
8.Osobie/instytucji, której odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa,  służbowa,  skarbowa  lub  statystyczna,  przysługuje  prawo  wniesienia  powództwa  do  Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

§ 6.
1. Wnioskodawca nie musi wykazywać interesu prawnego, gdy wnioskuje o informację publiczną, z zastrzeżeniem § 7

§ 7.
1. W przypadku, gdy udostępnienie informacji o którą wnosi wnioskodawca wymaga dokonania analiz, zestawień statystycznych, badań lub innych czynności administracyjnych tzn. przygotowania informacji przetworzonej, organ zobowiązany do jej udzielenia ma prawo:
a)wezwać  wnioskodawcę  do  uzupełnienia  wniosku  o  wykazanie  istotnego  interesu  publicznego uzasadniającego żądanych informacji  oraz  wskazania  w  terminie  14  dni w  jaki  sposób  wnioskodawca zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne;
b)dokonać oceny szczególnej istotności dla interesu publicznego, przedstawionej przez wnioskodawcę;
c)w przypadku braku istnienia przesłanki ustawowej, organ odmawia udostępnienia informacji w formie decyzji administracyjnej.

§ 8.
1. Zmiany w Regulaminie wprowadza się na tych samych zasadach co jego ustalenie.

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

WNIOSKODAWCA:

..........................................

..........................................

..........................................

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
ul. Pieniężnego 30a
14-100 Ostróda

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób*:

 

przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres

 

przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres

 

udostępnienie dokumentów do wglądu w szkole

      

inny sp  inny sposób:  ……………………………………………………..

 

             

inny sp   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie, 14-100 Ostróda ul. Pieniężnego 30a w związku z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej**

 

.....................................................                                                                          ..............................................

miejscowość i data                                                                                      podpis wnioskodawcy

 

Uwagi:

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem

** proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W przypadku niewyrażenia zgody Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.        

Pouczenie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie powyższemu terminowi - wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej z siedzibą w Ostródzie, ul. Pieniężnego 30a.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
P. Jacek Pietrzyk, z którym można się skontaktować pod nr tel. 89 642 94 30;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 7 RODO, w celu prowadzenia postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.) i Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym zewnętrznym odbiorcom danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2021-07-05 14:30 Autor : Administrator Data publikacji : 2021-07-05 14:30 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-12 12:38 Osoba modyfikująca : Administrator