BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

Księga uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej
Podstawa prawna
: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r.poz.1646 ze zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Księga ewidencji dzieci podlegających obowiązkowemu przygotowaniu szkolnemu.
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r.poz.1646 ze zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Arkusze Ocen Uczniów
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r.poz.1646 ze zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Rejestr wydanych duplikatów świadectw
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych (Dz.U. 2019 r. poz. 170)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Rejestr legitymacji uczniowskich
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych (Dz.U. 2019 r. poz. 170)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Protokoły Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200)
Dostęp
: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

Rejestr wypadków uczniów
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr6, poz.69 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Rejestr wydanych zaświadczeń
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017. poz. 1646 z późn.zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Uchwały Rady Pedagogicznej
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne  r. poz. przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z  z późn. zm.)
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Księga protokołów Rady Pedagogicznej
Podstawa prawna: Ustawa z dnia grudnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910) i Regulamin Rady pedagogicznej.
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Księga Zarządzeń Dyrektora
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Dzienniki zajęć/lekcyjne
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 z póź.zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Podstawa prawna: ustawa a dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021 r. poz. 217 z póź. zm.)
Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły

Księgi inwentarzowe księgozbioru/Zbiory Biblioteczne
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U.2008 nr 205 poz. 1283)
Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły

Księga kontroli
Podstawa prawna: art.6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz.164)
Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły

Dziennik korespondencji
Podstawa prawna: Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r. poz.164)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rejestr wypadków pracowników
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. (Dz.U.2009 r. Nr 105 poz. 870)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.

Ewidencja zatrudnionych pracowników
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U.2020 poz 2020 ze zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.z 2018 r. poz.2369)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Akta osobowe byłych pracowników
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2018 r. poz. 2369)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kartoteki zarobkowe
Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz.U.2021 poz. 217)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rejestr pieczęci
Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955 r. Nr47 poz.316 z póź. zm. )
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2019-11-22 09:50 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-11-22 09:50 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-02 11:19 Osoba modyfikująca : Administrator