BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

Instrukcja korzystania z BIP

Informacje ogólne

1. W celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, prowadzona jest strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w formie strony www poprzez wydzielenie ze strony głównej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie linku zawierającego logo BIP, który umożliwia bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

2. Na stronie podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie zamieszcza się link do strony głównej BIP oraz do strony głównej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

3. Na stronie podmiotowej BIP Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie zamieszcza się informacje w zakresie określonym w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.).

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 z 2001 r., poz. 1198 z późn. zm.).

  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14,poz. 67).

Wyszukiwanie informacji w BIP

Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje zgodne z Rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 ) w szczególności:
- treści merytoryczne, podzielone na odpowiednie działy, których lista tworzy tzw. menu przedmiotowe i podmiotowe znajdujące się w lewej części ekranu;
- informacje pozamerytoryczne takie jak: skład redakcji oraz instrukcja posługiwania się BIP - dostępne są na stronie głównej.

Nawigację po stronach BIP umożliwia menu przedmiotowe znajdujące się w lewej części ekranu oraz znajdująca się nad paskiem górnym serwisu wyszukiwarka. Dostęp do informacji uzyskujemy albo przez wybranie odpowiedniego działu przy pomocy menu przedmiotowego i podmiotowego albo poprzez wpisanie poszukiwanego słowa kluczowego [min. 3 znaki] lub całej frazy w polu wyszukiwarki i kliknięcie na przycisku ekranowym  "Szukaj".
Bez względu na wybrany sposób wyszukiwania, informacje są wyświetlane w prawej części ekranu.
W przypadku korzystania z wyszukiwarki po wprowadzeniu słowa/słów kluczowych w prawej części ekranu wyświetlana jest lista dokumentów, w których znajdują się poszukiwane słowa. Aby wyświetlić zawartość wybranego dokumentu, należy kliknąć na wyświetlany tytuł dokumentu.
Jeżeli korzystamy z menu przedmiotowego i podmiotowego, to w zależności od rodzaju wybranej informacji, po prawej części ekranu wyświetlana jest zawartość jednego dokumentu bądź lista dokumentów lub ich grup (działów) do wyboru.

Udostępnianie informacji publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest:

  • na wniosek (art. 10 ust. 1),

  • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych (art. 11 ust. 1,2 ).

Jeżeli ww. informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni to podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udzielenia informacji publicznej może nastąpić ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w drodze decyzji (art. 16). Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt. 1).

Wniosek o udostępnienie inf. publicznej

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2014-03-20 10:55 Autor : Administrator Data publikacji : 2014-03-20 10:55 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-10-05 14:07 Osoba modyfikująca : Administrator