BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie obowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://sp1ostroda.nowybip.pl

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI
Data publikacji strony internetowej: 2020-10-06 11:36
Data ostatniej istotnej aktualizacji: na bieżąco

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI
Deklarację sporządzono dnia 31.12.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres email: sekretariat@sp1.ostroda.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 89 646 58 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej ul. Pieniężnego 30a, 14-100 Ostróda.

  1. Budynek do szkoły posiada trzy wejścia, dwa z nich są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  5. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Do poszczególnych kondygnacji prowadzą schody. Budynek nie posiada wind.
  6. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  7. Osoby niewidome i niedowidzące mają prawo wstępu z psem asystującym.
  8. Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
  9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego

Podmiot udostępniający informacje: BIP Szkoły podstawowej nr 1 w Ostródzie Data stworzenia : 2020-10-06 11:36 Autor : Administrator Data publikacji : 2020-10-06 11:36 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-30 12:18 Osoba modyfikująca : Administrator