1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy szkoły  jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki  w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły  określa Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej  w Ostródzie.