STATUS PRAWNY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie działa na podstawie:

1. Uchwały XXXVIII/265/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
2. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681 i 1818)
4. Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr1 im. Armii Krajowej w Ostródzie jest Gmina Miejska Ostróda
http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
http://www.ko.olsztyn.pl/

Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie

Akt założycielski Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie wraz z aneksami